Pikapäevarühm

Tallinna Reaalkooli ja Tallinna Kesklinna Põhikooli õpilastele pakume pikapäevarühma võimalust.
Pikapäevarühma eesmärgiks on pakkuda õpilastele järelevalvet õppetööst vaba aja sisustamisel ning abi tunnis pooleli jäänud õppeülesannete ja kodutööde tegemisel. Pikapäevarühmas suunatakse õpilasi huviringidesse, tegeletakse käeliste tegevustega ning mängitakse mänge. Õppeaasta jooksul viime üheskoos läbi mõned üritused: tervisenädal, jõulunädal ja kevadpiknik.
Pikapäevarühma telefon: +372 519 201 77

Töökorraldus

  1. Pikapäevarühm on avatud kõikidel koolipäevadel kell 13.15 – 17.00. Pikapäevarühm on tasuline.
  2. Laps arvatakse pikapäevarühma nimekirja direktori käskkirjaga lapsevanema avalduse alusel. Avalduse blanketi leiate siit. Avaldus esitatakse paberkandjal või digitaalselt allkirjastatuna juhiabile aadressil info@tkp.edu.ee
  3. Lapsevanemal on võimalus valida, kas laps osaleb iga päev (hind 70 eurot kuus) või ainult kindlatel päevadel nädalas (hind 7 eurot päev). Tasumine toimub arve alusel. Arve maksmise tähtaeg on jooksva kuu 15. kuupäev. Kui kuutasu maksev laps puudub viis järjestikust koolipäeva, vähendatakse tema järgmise kuu õppemaksu 12 euro võrra.
  4. Õppeaasta keskel arvatakse õpilane rühmast välja kooli direktori käskkirjaga lapsevanema avalduse alusel. Lahkumisavaldus esitatakse vähemalt kaks nädalat ette. Avalduse blanketi leiate siit. Avaldus esitatakse paberkandjal või digitaalselt allkirjastatuna juhiabile aadressil info@reaalkool.ee
  5. Pikapäevarühma õpilane võib rühmast varem lahkuda kirjaliku loa alusel (märge õpilaspäevikus või e-koolis vestluste mooduli kaudu).
  6. Pikapäevarühma päevakava sisaldab aega koduste ülesannete täitmiseks, puhkuseks õues ja toas ning huvitegevuseks. Ettetellimisel on õpilasel võimalus saada lõunasööki. Lapsevanem on kohustatud teavitama sööklat lapse puudumisest ja tagasi kooli tulemisest hiljemalt sama päeva hommikuks e-posti aadressil heti.nomm@real.edu.ee. E-kirja märkida lapse nimi, kool ja klass.
  7. Pikapäevarühma töö korraldamisel juhindub õpetaja õpilaste vanuselisest ja individuaalsetest iseärasustest, kooli kasvatustegevuste üldistest eesmärkidest ja lastevanemate põhjendatud soovidest.
  8. Pikapäevarühma päevakavas võib tulla muudatusi sõltuvalt Tallinna Kesklinna Põhikooli ja Tallinna Reaalkooli üldisest töökorraldusest.
  9. Erandkorras on võimalik osaleda pikapäevarühma töös ilma eelregistreerimiseta. Sellisel juhul teatab vanem eelnevalt klassijuhatajale pikapäevarühmas viibimise aja, lõunasöögi soovi ning arve esitamiseks e-posti aadressi.

Hinnad

Kuutasu on 70 eurot (sõltumata koolipäevade arvust kuus).
Kuutasu arve esitatakse jooksva kuu 15. kuupäevaks. Kui õpilane puudub haiguse tõttu järjest vähemalt viis koolipäeva, siis arvestatakse järgmise kuu tasust maha 12 eurot. Päevatasu on 7 eurot päev (vastavalt valitud koolipäevade arvule kuus).

Pikapäevarühma toit on 1,80 eurot. Lapsevanem on kohustatud teavitama sööklat lapse puudumisest ja tagasi kooli tulemisest hiljemalt sama päeva hommikuks e-posti aadressil heti.nommreal.edu.ee. E-kirja märkida lapse nimi, kool ja klass. Pikapäevarühma -ja toitlustusarve saadetakse eraldi avalduses märgitud e-posti aadressile.
SÖÖKLA INFO